Personuppgiftsansvarig

Ans palkkio Oy Stinsgatan 2B, 00520 Helsingfors FO-nummer: 3255852-7 Dessutom är den personuppgiftsansvarige Suomen Organisaatio markkinointi Oy (2449006-7) i den mån den har fastställt syftet med och medlen för behandling av personuppgifter och behandlar de personuppgifter du lämnar i den egna verksamheten.

Kontaktperson i frågor som rör registret

Kai Vavuli info@palkkioplus.fi

Registrets namn

Palkkioplus användarregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla en lättföretagartjänst till en registrerad person.

 • Gå med i tjänsten och vid behov kontrollera licensen från det registrerade medlemsförbundet
 • Sköta och utveckla kundrelationen, kontakt med kunder och marknadsföring samt marknadsförings- och åsiktsundersökningar

Personuppgifter behandlas för kundserviceändamål och i syfte att upprätthålla och utveckla den tillhandahållna tjänsten, såsom:

 • Hantering av skattefrågor: Förskottsinnehållning av skatt
 • Användar- och inloggningsinformation för operativsystemet
 • Registrera en kund
 • Kundtjänstuppgifter
 • Utreda kundnöjdhet, respons
 • Fullgörande av rättsliga skyldigheter och i enlighet med myndigheternas föreskrifter och instruktioner

Uppgifter i registret

Uppgifter som angivits av användarna, såsom

 • Kundens namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, personbeteckning, födelsedatum, födelseort och nationalitet
 • Administrativa uppgifter förknippade med arbetet: Användarnamn, kontonummer, kreditinformation, uppgift om näringsförbud och utsökning
 • Uppgift om samtycke, såvida kunden tillåter marknadsföringsbrev
 • Medlemsfackförbund som kunden angivit

Vi behandlar känsliga uppgifter endast om det är nödvändigt för att upprätthålla avtalsenliga eller lagstadgade rättigheter och skyldigheter i den utsträckning som är tillåten eller krävs enligt lag.

Normala datakällor

Uppgifterna erhålls från den registrerade själv och, med den registrerades samtycke, från hens medlemsfackförbund. Dessutom samlas information in från olika informationsgenererande system (informationssystem) samt från myndigheter och offentliga datakällor (Skatteförvaltningen, handelsregistret, rättsregistercentralen, tjänsten Suomi.fi)

Normalt utlämnande av uppgifter

Ans palkkio Oy och underleverantören Suomen Järjestömarkkinointi Oy har rätt att behandla de uppgifter som anges i användartjänsten. Information kan också lämnas ut till de instanser som behöver den, till exempel skattemyndigheter och andra motsvarande myndigheter, i den utsträckning som är tillåten och krävs enligt lag. Dessutom kan uppgifter lämnas ut till tjänsteleverantörer och IT-systemleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige, för dess räkning och i enlighet med anvisningar (t.ex. datasystem, bank, försäkringsbolag). Utöver ovanstående kommer uppgifter att lämnas ut med samtycke från de uppgifter som är föremål för de parter som samtycket avser. När personuppgifter lämnas ut till myndigheter, samarbetspartner eller tjänsteleverantörer, strävar den registeransvarige alltid efter att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med sekretess och avtalets dataskyddsskyldigheter.

Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU- eller EES-länderna.

Principer för registerskyddet

Registret är skyddat mot extern användning och användningen av personuppgifter övervakas. Tillgång till registret är tillåten för ett begränsat antal personer. Alla som hanterar registret är bundna av tystnadsplikt.

Lagringsperiod för uppgifter

Som regel lagras personuppgifter om registrerade i registret under kundservicerelationen. Personuppgifterna för de registrerade uppgifterna ska raderas efter tio (10) år sedan den senaste kundtransaktionen, såvida inte lagringen av hela eller delar av uppgifterna är nödvändig för att trygga en brottsutredning, avvaktan på rättstvister eller den registeransvariges eller dess anställdas rättigheter. Personuppgifter kan lagras under en längre tid om detta är nödvändigt i enlighet med lagstiftning eller andra myndighetskällor, till exempel fullgörande av skyldighet i enlighet med bokföringslagen. Om den registrerade återkallar sitt tidigare samtycke efter att kundrelationen har upphört, kommer de uppgifter vars lagring inte är nödvändig enligt lagar eller myndigheternas förordningar eller instruktioner att raderas från registret.

Den registrerades rättigheter

Varje kund har rätt att få veta vilken information om honom eller henne som har lagrats i kundregistret för tjänsten Palkkioplus. Uppgifterna kan kontrolleras kostnadsfritt en gång per kalenderår. Begäran om kontroll ska skickas skriftligt till adressen: Anspalkkio Oy Kai Vavuli Stinsgatan 12B 00520 Helsingfors Begäran ska undertecknas personligen. De uppgifter som föranleds av begäran om kontroll ges skriftligen och skickas per post till adressen som den ifrågavarande personen har uppgivit i registret. Kunden har rätt att få fel i sina uppgifter korrigerade. Begäran om att korrigera ett fel måste göras skriftligen till den ovan nämnda adressen.