Käyttöehdot

Työsuhdepalvelun sopimus- ja käyttöehdot

Nämä yleiset sopimus- ja käyttöehdot (jäljempänä “käyttöehdot”) koskevat Anspalkkio Oy:n (y-tunnus 3255852-7) tarjoaman, palvelukuvauksessa tarkemmin kuvatun, tietoverkon välityksellä toimitettavan työsuhdepalvelun ja sitä koskevan internetsivuston käyttöä.

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Anspalkkio Oy:tä, joka tarjoaa työntekijälle ja toimeksiantajalle tietoverkon välityksellä palvelua, jonka avulla työntekijä voi työskennellä keikkatyössä ja kirjata tekemänsä työtunnit tekemästään työstä, tai toimia toimeksiantajana hyväksyen toteutuneita työtunteja ja hallinnoida käynnissä olevaa toimeksiantoa. Työntekijällä tarkoitetaan täysi-ikäistä ja oikeustoimikelpoista luonnollista henkilöä, joka hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitovaksi. Toimeksiantajalla tarkoitetaan joko luonnollista tai juridista henkilöä, joka tilaa työsuorituksen palveluntarjoajalta ja hyväksyy työsuorituksen palveluntarjoajan ylläpitämän palvelun kautta, ja hyväksyy nämä käyttöehdot itseään ja organisaatiotaan sitovaksi.

Jäljempänä palveluntarjoajaan, työntekijään ja toimeksiantajaan viitataan kaikkiin erikseen ”osapuoli” ja yhdessä ”kaikki osapuolet”.

Palvelulla tarkoitetaan osoitteessa ansioplus.fi. olevia palveluita, sovelluksia ja ohjelmia sekä verkkosivuston sisältöä.

Sopimuksen synty ja käyttöehtojen soveltaminen
Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun osapuoli on rekisteröitynyt palveluun ja luonut käyttäjätunnukset, sekä hyväksynyt nämä käyttöehdot ja tietosuojaselosteen. Rekisteröityminen on maksutonta.

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin rekisteröityneisiin käyttäjiin sekä henkilöön, jonka työntekijä tai toimeksiantaja on valtuuttanut käyttämään palvelua puolestaan.


Palveluntarjoaja tarjoaa työntekijälle työsuhteen mahdollistavaa palvelua. Työntekijä voi palvelussa tehdä työsuoritteita koskevia työtuntikirjauksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden puitteissa. Työntekijä voi myös ladata palveluun työsuoritukseen ja palkanmaksuun liittyviä dokumentteja ja tositteita. Palveluntarjoaja huolehtii työntekijän palkanmaksuun liittyvistä toimista työntekijän palveluun syöttämien tietojen pohjalta.

Palkanmaksu suoritetaan työntekijälle työsopimuksen mukaisesti. Palkka ja mahdolliset korvaukset maksetaan työntekijälle, kun toimeksiantaja on hyväksynyt työsuorituksen ja sitä vastaavat työtuntikirjaukset palvelussa. Palvelun käyttömaksu veloitetaan toimeksiantajalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Työntekijältä veloitetaan ennakonpidätys ja muut soveltuvat lakisääteiset maksut.

Toimeksiantajan maksamasta laskusta kertyneestä arvonlisäverottomasta suorituksesta veloitetaan palkanmaksun yhteydessä palveluntarjoajan hinnaston mukainen palvelumaksu.


Työntekijä on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Lisäksi palveluntarjoaja on hankkinut työntekijälle Tyel-vakuutuksen. Toimeksiantaja vastaa työskentelypaikalla vastuu- ja omaisuusriskeistä.

Työntekijä vastaa siitä, että luvanvaraista elinkeinotoimintaa harjoitettaessa työntekijällä on työsuoritukseensa vaadittava voimassa oleva pätevyys, lupa tai passi.

Tapaturmavakuutuksen vakuuttajana on Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Fennia. Työeläkeyhtiönä toimii Työeläkeyhtiö ELO. Tarkemmat vakuutusehdot ovat saatavilla ansioplus.fi hallintapaneelin materiaalipankissa.

Palveluntarjoaja sopii työsuorituksesta ja siitä maksettavasta korvauksesta toimeksiantajan ja työntekijän kanssa.

Toimeksiantajan tulee olla tietoinen siitä, että palkka maksetaan palveluntarjoajan ylläpitämän palvelun kautta. Työntekijän tulee huolehtia siitä, että toimeksiantaja ja mahdolliset muut kolmannet tahot ovat tietoisia palveluntarjoajan asemasta ja vastuiden jakautumisesta osapuolten kesken.

Työntekijän tulee sopia matkakustannusten korvausten maksamisesta toimeksiantajan kanssa kirjallisesti, mikäli haluaa hakea matkakustannuksia korvattavaksi palveluntarjoajan tarjoaman palvelun kautta.

Lisäämällä matkakorvauksia palvelussa luomalleen tuntiraportille työntekijä vakuuttaa, että näistä matkakorvauksista on sovittu toimeksiantajan kanssa.

Työntekijän tulee toiminnassaan noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja näitä käyttöehtoja. Työntekijä vastaa itsenäisesti siitä, että hänen työtehtäviinsä mahdollisesti liittyvät lakisääteiset vaatimukset liittyen esimerkiksi pätevyyksiin, lupiin tai erityisvakuuksiin täyttyvät. 

Työntekijä on velvollinen antamaan palveluntarjoajalle ja toimeksiantajalle kaikki tarpeelliset tiedot työsuorituksesta sovitun hinnan maksamiseksi sekä lain mukaisten verojen ja viranomaismaksujen pidättämiseksi.
Työntekijän on kyettävä tarvittaessa osoittamaan palveluntarjoajalle, että työntekijä on toimittanut työsuoritteen osapuolten välisen sopimuksen mukaan ja riidattomasti, eikä työtä ole tehty hyvän tavan tai lain vastaisesti. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä työtunteja, jotka on lainsäädännön tai käyttöehtojen vastainen tai perusteet ovat muilla tavoin epäselvät.

Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata mahdolliset työntekijältä olevat saatavansa työntekijälle maksettavista palkoista ennen palkanmaksua tai korvausten maksua.

Palveluntarjoajaa toimii työntekijän työnantajana. Keikkatyösopimuksella luovutetaan toimeksiantajalle valvonta- ja direktio-oikeus työntekijää kohtaan, jolloin toimeksiantaja voi vaikuttaa työntekijän suorittaman työn hinnoitteluun, asiakasvalintaan tai työaikoihin.

Palveluntarjoja luovuttaa keikkatyösopimuksella myös työoikeuden tarkoittaman isännänvastuun työntekijän työsuorituksista.

Palvelun käyttöön liittyy seuraavia rajoituksia ja kieltoja, jotka osapuolten on huomioitava:
– Lain- tai käyttöehtojen vastaisen työsuorituksen tai palvelun tekeminen palvelun kautta on kielletty.
– Anspalkkio Oy:n y-tunnuksen käyttö arvonlisäverottomiin hankintoihin EU:n alueelta on kielletty.
– Työntekijällä ei ole oikeutta käyttää palveluntarjoajan tai toimeksiantajan nimissä olevia immateriaalioikeuksia. Kaikki palveluntarjoajan tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet, toiminimet tai muut vastaavat ovat palveluntarjoajan omaisuutta.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tietylle työntekijälle, jos työntekijä on käyttäytynyt lain tai hyvän tavan vastaisesti palveluntarjoajaa tai sen edustajaa kohtaan tai mikäli palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että palvelua on käytetty lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan tai mikäli työntekijä ei noudata näitä ehtoja ja/tai palveluntarjoajan antamia ohjeita ja kehotuksia.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun toimitus tai käyttö kokonaan tai osittain, jos keskeyttäminen on tarpeen palvelun tai sen osan korjaamista, päivittämistä tai ylläpitoa varten taikka palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin.

Palveluntarjoaja ilmoittaa työntekijälle keskeytyksestä etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten ohjelmiston päivityksiä. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan edellä tarkoitetuista palvelun tilapäisestä keskeyttämisestä tai sen sisältöä koskevista muutoksista työntekijälle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa taikka alentamaan tai poistamaan palvelumaksuja.

Sopimus on voimassa toistaiseksi siitä alkaen, kun työntekijä on rekisteröitynyt palveluun. Työntekijä tekee tämän sopimuksen lisäksi puitesopimuksen, missä määritellään työn tekemisen ehdot, ja keikkatyösopimuksen, missä määritellään yksittäistä toimeksiantoa koskevat ehdot. Työntekijä voi irtisanoa sopimuksen päättymään milloin tahansa puitesopimuksen mukaisesti. Työntekijän tilin voi poistaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain, ja keskeyttää palvelun toimittaminen, mikäli palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli 12 kuukauden ajan.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, jos palvelua käytetään näiden ehtojen tai palvelun tarkoituksen vastaisesti tai lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Sopimus voidaan myös irtisanoa päättymään välittömästi työntekijän lain tai hyvän tavan vastaisen käytöksen johdosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen, jos siihen on perusteltu syy. Tällaisena syynä voidaan pitää pakottavan lainsäädännön muutosta taiviranomaismääräystä.

Työntekijän menehdyttyä kuolinpesä voi lähettää palveluntarjoajalle ilmoituksen työntekijän kuolemasta ja sopimuksen päättämisestä tämän johdosta. Mikäli työntekijällä oli kuolinhetkellä riidattomia maksamattomia palkkoja, kuolinpesällä on oikeus näihin saataviin. Palveluntarjoaja avustaa kuolinpesää tiliin liittyvien asioiden hoitamisessa saatuaan sekä kopion vainajan virkatodistuksesta että Anspalkkiolle osoitetun yksilöidyn valtakirjan, jossa osakkaat antavat kuolinpesää edustavalle osakkaalle tai kolmannelle henkilölle oikeuden laskuttaa vainajan puolesta maksamattomat palkkasuoritukset.

Palvelun toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen palvelun kuvauksesta olennaisesti poikkeavasta toiminnasta tai muusta virheestä heti sen huomattuaan.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöitä, jotka johtuvat työntekijän tai kolmannen osapuolen vastattavasta syystä, kuten palvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta palvelun käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, ohjelmistoista, asetuksista, määrityksistä, yhteyksistä tai muista palvelun käyttämisen edellytyksistä. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta korjata kolmannen osapuolen tuottamissa ohjelmistoissa tai rajapinnoissa olevia virheitä.

Osapuolet ovat vahingonkorvausvastuussa toiselle osapuolelle aiheuttamista vahingoista. Työntekijä on velvoitettu maksamaan vahingonkorvauksen aiheuttamastaan vahingosta palveluntarjoajalle ja toimeksiantajalle, mikäli hän on aiheuttanut vahingon tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan tahallaan tai huolimattomuudesta.
 

Palveluntarjoajan yhteenlaskettu enimmäisvahingonkorvausvastuu on rajattu enintään toimeksiantajalta veloitettuun palvelumaksuun. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta työntekijän vastuulla olevista tai muutoin palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tekijästä, jota ei ole kohtuudella voitu ottaa huomioon ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voitu välttää (”force majeure”). Tällaisia seikkoja ovat mukaan lukien, mutta rajoittumatta, kolmansien osapuolienohjelmistoissa tai teknisissä laitteissa, kuten tietoverkoissa esiintyvät ongelmat, virheet tai toimintakatkot.

Mikäli palveluntarjoaja joutuu maksamaan vahingonkorvausta työntekijän virheen, aiheuttaman vahingon tai tekemän laiminlyönnin johdosta kolmannelle osapuolelle, on työntekijä velvollinen korvaamaan maksetun summan palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja pitää palvelun tietoturvan riittävällä tasolla. Palveluntarjoaja ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista. Palvelu voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen internetsivuille esimerkiksi
kampanjoiden ja mainosten yhteydessä. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin näiden tietoturvasta tai sisällöstä. Palveluntarjoaja voi käyttää internetsivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tunnisteita verkkosivujen tietosuojakäytännössä tarkemmin kuvatuin tavoin. Evästeiden hyväksymis- ja estämiskäytännöt vaihtelevat tilannekohtaisesti kuitenkin siten, että evästekäytännöt ovat aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään kaiken työntekijään liittyvän luottamukselliseksi katsottavan aineiston luottamuksellisena sekä käyttämään sitä ainoastaan Palveluntarjoajan sekä työntekijän välisessä yhteistyössä. Tämä velvoite pysyy voimassa toistaiseksi myös osapuolien välisen sopimuksen muuten päättyessä. Lisätietoja työntekijän henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteesta.

Palveluntarjoaja voi lähettää työntekijälle sähköisiä palvelun käyttöön liittyviä viestejä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden siirtää sopimus ja/tai palvelut joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman työntekijän suostumusta.


Yhdessä nämä käyttöehdot sekä osapuolten kanssa muodostetut erillissopimukset muodostavat osapuolten välisen koko sopimuksen. Nämä käyttöehdot ovat saatavilla usealla kielellä. Jos kieliversioiden välillä olisi tulkintaeroa, suomenkielinen versio on määräävä. Mikäli yksi näiden käyttöehtojen sisältämä kohta, ehto tai määritelmä todetaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, se ei vaikuta muilta osin käyttöehtojen voimassaoloon tai sovellettavuuteen. Mitätön tai pätemätön ehto taikka määritelmä korvataan uudella, joka on oikeudellisesti mahdollisimman samankaltainen kuin korvattu ehto tai määritelmä.


Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei tämä ole mahdollista, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.


Nämä sopimusehdot astuvat voimaan 29.9.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Yhteystiedot
Anspalkkio Oy
Asemapäällikönkatu 12B
00520 Helsinki
ansioplus.fi